user_mobilelogo

ici2
Rocznik "Nautologia nr 153" z 2016 znalazł się w prestiżowej, miedzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych ICI Journals Master List. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania. Eksperci wyznaczyli wartość oceny index Copernicus Value (ICV) "Nautologii" 2016 na wysokie 45,60. 

ICI Journals Master List prowadzi kompleksową ocenę czasopism naukowych z całego świata już od ponad 10 lat. W roku 2015 ponad 5 tysięcy periodyków przeszło pozytywnie proces ewaluacji. Ewaluacja czasopism  wydanych w 2016 roku nadal trwa.

 slideshow bottom

Nautologia16

"Index Copernicus Value jest cenionym miernikiem oceny czasopism naukowych. O unikalnym charakterze oceny ICV decyduje fakt, iż umożliwia ona uporządkowanie listy czasopism naukowych z całego świata w ramach ICI Journals Master List oraz daje – w rozszerzonej postaci – konkretne wytyczne odnośnie obszarów funkcjonalnych czasopisma naukowego, które należy poprawić, by trwale zwiększać wskaźniki cytowalności.

W metodyce ICI Journals Master List jako funkcję celu działania czasopisma naukowego wskazuje się dotarcie z opublikowanym w czasopiśmie artykułem naukowym do jak największej liczby tych odbiorców (naukowców) na świecie, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą mogli wykorzystać zawartość tego artykułu w swoich bieżących badaniach, jak również w publikacjach.

Jedynym uznanym dowodem na osiągnięcie przez czasopismo naukowe tak zdefiniowanego celu jest odnotowanie opublikowanego w tym czasopiśmie artykułu naukowego w innej publikacji naukowej – zacytowanie. Na dzień dzisiejszy nie istnieje kompletny system pozwalający na zidentyfikowanie, a następnie wyliczenie wszystkich cytowań artykułów naukowych we wszystkich innych wydanych pracach naukowych. Niezbędne stało się opracowanie modelu, który pozwoliłby na wytypowanie kluczowych parametrów, jakie powinno spełniać czasopismo naukowe, żeby skutecznie zwiększać wskaźniki cytowalności.

Model ICI Publishing Stars wyróżnia następujące obszary funkcjonalne czasopisma naukowego:

• Standardy i Stabilność
• Digitalizacja
• Umiędzynarodowienie
• Kooperacja (w wymiarze przenikającym poprzednie)

W obszarach tych wskazano kryteria, których spełnienie zwiększa szansę na wzrost wskaźników cytowalności. Dla każdego z kryteriów można zidentyfikować działania, jakie redakcje czasopism powinny podjąć w celu zapewnienia zwiększania jakości czasopisma naukowego i siły jego oddziaływania."

źródło:http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/parametryzacja-1/ici-journals-master-list/metodologia-oceny