user_mobilelogo

Ustanowienie nagrody imienia prof. Józefa Urbańskiego

23 września 2011 roku Zarząd PTN ustanowił nagrodę w dziedzinie nawigacji imienia komandora profesora Józefa Urbańskiego uznając jego wybitny wkład naukowy w dziedzinę nawigacji. Celem konkursu jest promowanie osiągnięć młodych naukowców z zakresu nawigacji morskiej, powietrzej i lądowej.

 

Laureaci konkursu

Więcej o Laureatach konkursu

 

Regulamin Konkursu

Pobierz: Regulamin Konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. Józefa Urbańskiego

 

Polskie Towarzystwo Nautologiczne
Regulamin Konkursu o Nagrodę Naukową
im. Profesora Józefa URBAŃSKIEGO

 

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Polskie Towarzystwo Nautologiczne, zwane dalej Towarzystwem ustanowiło w 2011 r. Nagrodę Naukową im. Profesora Józefa URBAŃSKIEGO uznając Jego wybitny wkład naukowy w dziedzinie nawigacji.
2. Celem konkursu jest promowanie indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć młodych naukowców z zakresu nawigacji: morskiej, powietrznej i lądowej.
3. Nagroda będzie przyznawana raz w roku.
4. Po raz pierwszy nagroda zostanie przyznana w 2013 r. za prace zrealizowane w 2012 r.

§ 2. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która nie ukończyła 35. roku życia.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace zbiorowe przygotowane przez kilku współautorów, z których każdy winien spełniać wymaganie określone w pkt 1.
3. Zgłoszeniu do konkursu podlegają: prace dyplomowe, artykuły opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, referaty wygłoszone i opublikowane w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych oraz opracowania zespołowe.

§ 3. Kapituła konkursowa
1. Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokonuje kapituła konkursowa, w skład której wchodzą:

  • kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW – przewodniczący kapituły
  • dr hab. inż. Elżbieta URBAŃSKA-GALEWSKA, prof. Politechniki Gdańskiej
  • dr hab. Leszek SMOLAREK, prof. AM w Gdyni – dziekan Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni
  • dr hab. inż. st. of. Paweł ZALEWSKI, prof. AM w Szczecinie – dziekan Wydziału nawigacyjnego AM w Szczecinie.
  • kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW – dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

2. Zmiany w składzie osobowym kapituły konkursowej mogą być podejmowane na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa.

§ 4. Przebieg konkursu
1. Zgłaszane prace powinny swą tematyką obejmować zagadnienia z zakresu nawigacji teoretycznej lub jej praktycznych aplikacji.
2. Prace mogą być zgłaszane przez: instytucje, uczelnie oraz autorów prac w formie elektronicznej lub drukiem, w siedzibie Zarządu Towarzystwa do dnia 30 września każdego roku.
3. Członkowie kapituły konkursowej oceniają prace w 2 etapach:
■ w etapie 1. wyłonionych zostaje maksymalnie 5 prac. Ocena dokonywana jest przez członków kapituły indywidualnie;
■ w etapie 2. członkowie kapituły na wspólnym posiedzeniu wybierają nagrodzone prace. W przypadku gdy nie można wyłonić laureatów decydujący głos przysługuje przewodniczącemu.
4. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Towarzystwa, a laureaci informowani są w formie pisemnej.
5. Podstawowymi kryteriami oceny prac są: wartość naukowa oraz zakres i aplikacyjność zaproponowanych rozwiązań.

§ 5. Laureaci i nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie jest dyplom wraz z medalem prof. Józefa URBAŃSKIEGO.
2. Poza nagrodą główną kapituła może przyznać nagrody w formie:
■ opublikowania artykułu w czasopiśmie „Nautologia";
■ zaproszenia osób nagrodzonych do wygłoszenia referatu, w sesji plenarnej, na jednej z corocznie organizowanych konferencji naukowych związanych z nawigacją.

■ dodatkowej nagrody rzeczowej ufuncowenej przez instytucje, firmy lub osoby fizyczne.


3. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w danym roku, gdy poziom zgłoszonych prac nie będzie spełniał ustalonych kryteriów.
4. Zatwierdzenie wyników konkursu przez Zarząd Towarzystwa stanowi podstawę do realizacji przyznanych nagród. Nagrody zapewniają organizatorzy konkursu.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez Zarząd Towarzystwa.

§ 6. Przepisy przejściowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa.
2. Przewodniczący kapituły konkursowej składa Zarządowi Towarzystwa sprawozdanie z przebiegu konkursu w terminie do dwóch tygodni od jego zakończenia.
3. Wnioski, skargi i zażalenia związane z przebiegiem konkursu i werdyktem kapituły konkursowej należy kierować do Zarządu Towarzystwa w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia werdyktu kapituły konkursowej.
4. Zarząd Towarzystwa na najbliższym posiedzeniu na podstawie sprawozdania przewodniczącego kapituły konkursowej dokonuje ostatecznej weryfikacji i zatwierdza wyniki konkursu.