user_mobilelogo

2015

Pani inż. Joanna Renachowska - praca dyplomowa pt. "Projekt infrastruktury nawigacyjnej, batymetrycznej i określania pozycji obserwowanej na podejściu do portu w Pucku", promotor pracy: prof. dr Zdzisław Kopacz.
Praca przedstawia nowatorski projekt koncepcyjny infrastruktury Zatoki Puckiej, który oparto o analizę stanu obecnego i propozycję działań modernizacyjnych.

2013

Pani mgr inż. Katarzyna Wolska - praca dyplomowo - magisterska pt. "Analiza metod sztucznej inteligencji w zastosowaniach do transportu morskiego", promotor pracy: prof. dr hab. inż. Józef Lisowski.

Praca obejmuje szereg zagadnień dotyczących możliwości zastosowań systemów ekspertowych, logiki rozmytej i sieci, neuronowych w nawigacji. Na bazie zawartej w pracy analizy dokonano szeregu badań symulacyjnych na potrzeby obliczeń bezpiecznej trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej. Zakres pracy znacznie przekracza ogólne przyjęte ramy dla prac magisterskich.

 

Wyróżnienia

- dr inż. Krzysztof Jaskólski za badania nad wiarygodnością informacji dynamicznej przekazywanej za pośrednictwem systemu automatycznej identyfikacji statku - AIS, opublikowane w cyklu publikacji, promotor i opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Felski,

- bsm. pchor. mgr inż. Aneta Kozłowska za pracę dyplomową - magisterską pt. "Inspekcje statków obcych bander przez Port State Control", wykonaną pod kierownictwem prof. dr kpt. ż.w. Daniela Dudy.

 

2012

Pani ppor. mar. mgr inż. Patrycja Jurdzińska - praca dyplomowo - magisterska pt. "Żegluga w Cieśninie Gibraltarskiej"

Dyplomantka  przeprowadziła szczegółowo  analizę  warunków  nawigacyjnych  i meteorologicznych  obszaru  Cieśniny  Gibraltarskiej  w kontekście  występujących zagrożeń dla żeglugi morskiej i ochrony środowiska. Wiele miejsca  i czasu  poświęciła  na  dokonanie  oceny funkcjonowania systemów mających za zadanie usprawnić żeglugę przez Cieśninę Gibraltarską.  Laureatka przeprowadziła swój wywód w sposób ciekawy, uwzględniając zarówno problemy legislacyjne dotyczące: przepisów prawa drogi morskiej, ochrony środowiska morskiego,  wyszkolenia  załóg,  jak  i ważnego  zagadnienia –  ratowania życia na morzu, co ze względu na stałe przemieszczenia się  uchodźców  afrykańskich  w  kierunku  Europy  ma szczególne znaczenie w tym rejonie.