user_mobilelogo

22.01 Zmiana rektora AMW

22 stycznia br. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Rektora-Komendanta. Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz po 42 latach służby i 8 latach kierowania uczelnią przeszedł w stan spoczynku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 23 stycznia br. stanowisko Rektora-Komendanta objął komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności wiceminister Obrony Narodowej Pani Beaty Oczkowicz.

 

Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz na podstawie decyzji nr 2625 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2014 został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy, z mocy prawa z dniem 22 stycznia 2015 roku wskutek osiągnięcia wieku sześć dziesięciu lat.

Kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczął na Wydziale Dowódczym w 1973 roku. Studia ukończył z pierwszą lokatą. Po studiach w 1977 roku został skierowany do służby na okrętach podwodnych. Dwukrotnie zdobył miano „Najlepszego Nawigatora Marynarki Wojennej”. W 1981 roku został zastępcą dowódcy okrętu ORP „Iskra”, a następnie od 1984 roku przez trzynaście lat był jego dowódcą. To pod jego dowództwem ORP „Iskra” zwyciężył w prestiżowych regatach żaglowców „Cutty Sark”. Podczas wieloletniej służby na morzu przebył odległość równą 10 długościom równika (łącznie ponad 200 tys. mil morskich). Studia magisterskie ukończył w 1987 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra geografii. Pragnąc dalej zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje w 1997 roku ukończył w Akademii Marynarki Wojennej podyplomowe studia operacyjno-taktyczne o kierunku dowódczo-sztabowym. Następnie rozpoczął służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej na stanowisku głównego oficera flagowego nawigatora. Po trzech latach 1 września 2000 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy 3. Flotylli Okrętów – szefa szkolenia. Należy zaznaczyć, w latach 1999-2002 był przedstawicielem Dowódcy MW RP w amerykańskiej bazie Keflavik na Islandii podczas międzynarodowych ćwiczeń okrętów podwodnych. Następnie w latach 2002-2004 był szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP. W 2005 roku został prymusem podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej, które rozpoczął w 2004 roku. Po studiach, 15 sierpnia 2005 roku został mianowany przez Prezydenta RP na stopień kontradmirała i od 18 sierpnia objął dowodzenie 9. Flotyllą Obrony Wybrzeża w Helu, do czasu jej rozformowania. Od 27 kwietnia 2007 roku jest Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej.
Kontradmirał Czesław DYRCZ dwukrotnie pod żaglami opłynął świat i przylądek Horn. Po raz pierwszy na „Darze Młodzieży” w latach 1987-88 i na ORP „Iskra” w latach 1995-96. W latach 2007-2014 był grotmasztem Bractwa Kaphornowców. W 2007 roku, w kwietniu na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej obronił pracę doktorską na temat: „Model służby hydrograficznej na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej". Jest autorem około 100 publikacji specjalistycznych oraz autorem i współautorem 3 książek. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, członkiem National Geographic oraz Sail Training Association of Poland. Żonaty, ma dwie córki: Agnieszkę – doktor chemii na Politechnice Gdańskiej i Dorotę – studentkę Uniwersytetu Warszawskiego.
Podczas pełnienia funkcji Rektora-Komendanta w uczelni powstała nowa Biblioteka Główna, jako pierwsza inwestycja w połowie zrealizowana ze środków finansowych Unii Europejskiej. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu na Pomorzu. Akademia wzbogaciła się również w liczne symulatory, m.in.: symulator GMDSS, symulator broni strzeleckiej „Śnieżnik”, symulator mostka nawigacyjnego, symulator broni artyleryjskiej i rakietowej, symulator dowodzenia i prowadzenia działań w sytuacji zagrożeń, symulator okrętu podwodnego „Kobben” oraz wiele innych, służące zarówno studentom wojskowym, jak i cywilnym. W murach AMW wielokrotnie witano gości delegacji krajowych oraz zagranicznych. Nawiązano współpracę z zagranicznymi odpowiednikami Akademii Marynarki Wojennej, w tym z uczelniami z Bułgarii i Rumunii. W czasie urzędowania kontradmirała Czesława Dyrcza odbył się pierwszy w historii Polski transport lądem okrętu podwodnego, a całe przedsięwzięcie organizowała uczelnia. To dzięki inicjatywie rektora-komendanta rozpoczęła się budowa nowego kompleksu sportowego, a uczelnia w przyszłości wzbogaci się o nową halę sportową i stadion lekkoatletyczny. Znacząco poszerzyła się także oferta dydaktyczna uczelni, która obecnie oferuje jedenaście kierunków studiów.
Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz za działalność służbową oraz społeczną wyróżniony został m.in.: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Morskim Krzyżem Zasługi”, „Złotym medalem za Długoletnią Służbę”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, medalem „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”, złotą odznaką z gwiazdą „Za szczególne zasługi dla związku żołnierzy Wojska Polskiego”, medalem „Pro Mari Nostro” , odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką honorową „Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Złotym Krzyżem za zasługi dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej”, honorową odznaką organizacyjną „Za zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, medalem „Zwycięstwa Polskich Kombatantów”, medalem pamiątkowym „XXV lecia działalności Okręgu Pomorskiego”, „Odznaką Marynarza Jednostek Pływających klasy I”, medalem „Za zasługi dla Marynarki Wojennej RP”, srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Podczas uroczystości związanej z przekazaniem stanowiska służbowego w dniu 22 stycznia 2015 roku kontradmirał Czesław Dyrcz został odznaczony bułgarskim medalem „For Specjal Merit to the Ministry of Defense od the Republic of Bulgaria”.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dania 29 grudnia 2014 roku kontradmirał Czesław Dyrcz został wyróżniony Morskim Krzyżem Zasługi, wręczenie nastąpiło w dniu 28 stycznia 2015 r.

 

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2818 z dnia 19 grudnia 2014 roku z dniem 23 stycznia 2015 roku stanowisko służbowe: Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte objął kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Komandor prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT urodził się 1 października 1963 roku. Po ukończeniu z pierwszą lokatą Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w 1987 roku rozpoczął służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.
W marcu 1990 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu ds. rozpoznawczych na ORP „Hydrograf”. Natomiast w 1993 roku skierowany został na studia specjalistyczne do Naval Amphibious School w San Diego (USA), które ukończył z wyróżnieniem rok później. W listopadzie 1996 roku objął stanowisko dowódcy ORP „Hydrograf”. W 1997 roku za osiągnięte wyniki w działalności rozpoznawczej w czasie ćwiczenia BALTOPS oraz wyszkolenie załogi, okręt pod jego dowództwem, uzyskał list gratulacyjny od Dowódcy 8. Grupy Lotniskowcowej admirała W. W Copelland Jr.
W latach 1997-1998 kmdr Tomasz Szubrycht był słuchaczem studiów podyplomowych w Naval War College w Newport (USA), które ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów w Naval War College ukończył również fakultatywny kurs stosunków międzynarodowych organizowany przez wykładowców z Harvard University oraz przedstawicieli RAND CORPORATION.
W 1999 roku ORP „Hydrograf”, pod jego dowództwem, uzyskał miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych. W 2001 roku został wyróżniony odznaką „Wzorowy Dowódca”.
Okręt pod jego dowództwem wniósł istotny wkład w uzyskanie przez grupę Okrętów Rozpoznawczych w 2001 roku miana najlepszej jednostki rozpoznawczej w Siłach Zbrojnych RP oraz wyróżnienie grupy Okrętów Rozpoznawczych Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP.
W maju 2002 roku, będąc dowódcą ORP „Hydrograf”, obronił z wyróżnieniem na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej rozprawę doktorską. Już w grudniu tego samego roku został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej, na stanowisko adiunkta. Zaangażował się w pracę naukową i dydaktyczną. W kwietniu 2005 roku wyznaczony został na stanowisko Kierownika Ośrodka Analiz Decyzyjnych i Działań Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. W 2007 roku Ośrodek zmienił nazwę na Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Cały czas rozwijał się naukowo co spowodowało, iż w 2009 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień doktora habilitowanego.
W latach 2010 – 2012 już jako prodziekan ds. nauki był odpowiedzialny za organizację działalności naukowej WDiOM oraz za inicjowanie i realizację współpracy Wydziału z kilkunastoma krajowymi i międzynarodowymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi i badawczymi. Jest twórcą i redaktorem naczelnym „Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego”.
Od 2012 roku jest Dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. W tym okresie Wydział kierowany przez kmdr. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Jest inicjatorem utworzenia na WDiOM programu Szkolenia Wojskowego Studentów Cywilnych. Mimo wielu kierunków działalności cały czas podnosił swoje kwalifikacje i dbał o rozwój naukowy. Zwieńczeniem tej pracy było uzyskanie tytułu profesora, który otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2013 roku.
Jest członkiem Komitetów Naukowych kilku czasopism specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach społecznych między innymi w: Lidze Morskiej i Rzecznej oraz w Polskim Towarzystwie Nautologicznym.
Za działalność służbową, naukową na rzecz bezpieczeństwa morskiego oraz działalność społeczną wyróżniony został m.in.: „Złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym medalem za Długoletnią Służbę”, medalem „Za zasługi dla Marynarki  RP”, medalem „Pro Mari Nostro”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, „Medale za Zasługi dla Policji”, odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” oraz medalem „90-lecia polskiej administracji morskiej”. Za kultywowanie tradycji Marynarki Wojennej oraz pamięci o poległych uhonorowany został przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego medalem „Płk. Bronisława Gembarzewskiego”.
Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht jest autorem blisko 200 artykułów, monografii oraz oryginalnych prac twórczych. Żonaty, ma dwie córki: Annę – absolwentkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Grażynę – studentkę Politechniki Gdańskiej.
Z dniem 23 stycznia 2015 roku decyzją ministra Obrony Narodowej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht został wyznaczony na stanowisko Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej.