user_mobilelogo

logoZapraszam członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego na
XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
które odbędzie się dnia 22 paździenika 2016 r. o godzinie 11:00.
Miejscem Walnego Zebrania tradycyjnie jest siedziba
Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni, Aleja Jana Pawła II 3.

Przewodniczący PTN

prof. zw. dr Daniel Duda

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie gości - Przewodniczący PTN prof. Daniel Duda

2. Złożenie kwiatów pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej

4. Nadanie tytułów "Honorowy Członek PTN" oraz innych wyróżnień

5. Wykład kontradmirała rez. dr inż. Czesława Dyrcza pt. "Żegluga w Arktyce"

6. Wystąpienie przewodniczącego PTN prof. Daniela Dudy - referat sprawozdawczy

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTN, Sądu Koleżeńskiego

8. Dyskusja

9. Wybór władz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego