user_mobilelogo

W dniu 22 października 2016 roku czteroletnią kadencję zakończył Zarząd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, a wraz z nim ustąpił wieloletni Przewodniczący PTN prof. kpt. ż.w. Daniel Duda. W latach 2012-2016 Polskie Towarzystwo Nautologiczne działało prężnie, było organizatorem, inicjatorem i uczestnikiem wielu przedsięwzięć, promowało wartości wpisane w statut Towarzystwa i kultywowane od 1957 roku, współpracowało z wieloma instytucjami i organizacjami oraz upamiętniało ludzi morza. Na XXVI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, ustępujący Przewodniczący PTN prof. Daniel Duda przygotował "Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w okresie od 18 października 2012 r. do 22 października 2016 r.", które, choć obszerne, w skrócie przedstawia działalność PTN w tym okresie. Sympatyków Towarzystwa i wszystkich tych Członków PTN, którzy nie mogli uczestniczyć w Walnym Zjeżdzie, zachęcamy do lektury.

slideshow bottom
XXVI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
w dniu 22 października 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
w okresie od 18 października 2012 do 22 października 2016 r.

Szybki dostęp:

Zręby Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
Zarząd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
„Nautologia” - pismo Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
Seria Wydawnicza Księgi Floty Ojczystej
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni
Rozwój Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
Informacja o pracy zarządu
Konkurs o Nagrodę Naukową im. Profesora Józefa Urbańskiego
Honorowi Członkowie – Polskiego Towarzystwa Nautologicznego [lata 2012-2016]
Współpraca z instytycjami i stowarzyszeniami
  slideshow bottom

Zręby Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

       Kształtowania się pojęcia i zakresu wiedzy nautologicznej miało miejsce w wielu ośrodkach w Polsce, a szczególnie występowało ono na Wybrzeżu - przypada to na lata 1950 - 1957. Pierwsze definicje i zasady tej nowej wiedzy opracował mgr Władysław Antoni Drapella, harcerz, wychowanek generała Mariusza Zaruskiego, który też był inicjatorem powołania we wrześniu 1952 roku Podkomisji Nautologicznej w łonie Komisji Morskiej Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Towarzystwo to założone zostało w roku 1922 z inicjatywy Polonii Gdańskiej i działało do 1939 r. Pierwszym prezesem Towarzystwa był Jan K. Pomierski, który pełnił tę funkcją w latach 1922 - 1925. Po wojnie reaktywowało swoją działalność już w lipcu 1945 roku.
Jak powiedział przyszły pierwszy Przewodniczący Tymczasowej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego – profesor Witold Jan Urbanowicz, prekursor i teoretyk na skalę światową architektury statków – „Nautologia ma charakter międzydyscyplinarny, obejmując problematykę historyczną gospodarki i kultury morskiej, a w szczególności historii żeglugi, portów, okrętownictwa, ludzkich środowisk nautycznych, humanistyki morskiej oraz dziedzin pokrewnych i pomocniczych, jak terminologia i inne”.
       Władysław A. Drapella dążył do rozwinięcia działalności tego gremium a przede wszystkim do jego usamodzielnienia. Dla idei tej pozyskał wielu zwolenników wśród pracowników nauki i działaczy morskich, przykładem są prof. Aleksander Rylke, prof. dr Ludwik Zabrocki, kmdr Karol Zagrodzki, prof. Witold Urbanowicz, dr Przemysław Smolarek, kpt. ż. w. Henryk Borakowski, kpt. ż. w. Tadeusz Meissner, inż. Waldemar Wallas. Pierwsze organizacyjne zebranie miało miejsce 18 stycznia 1957 r., w kilka dni później w dniu 9 lutego 1957 r. na drugim posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Władysław A. Drapella wygłosił referat pt.: „O przedmiocie i zakresie nautologii”, w którym zawarł m. in. myśl powołania samodzielnego stowarzyszenia zajmującego się problematyką nautologiczną. Obu zebraniom przewodniczył wybitny uczony – Kierownik Katedry Projektowania Okrętów Politechniki Gdańskiej prof. dr inż. Aleksander Rylke.
       Wspomniane konstytucyjne zebranie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego odbyło się 12 marca 1957 r. i miało miejsce w ówczesnej siedzibie Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, kierowanej przez kpt. ż. w. Henryka Borakowskiego. Zebraniu przewodniczył kmdr [rez.] Karol Zagrodzki b. Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej(do 1953r.), w chwili gdy przewodniczył zebraniu był dyrektorem Państwowego Instytutu Hydrometeorologicznego - Oddział w Gdyni. Projekt statutu przedstawił mgr Adam Muszyński, a zebrani po dyskusji dokument ten przyjęli. Powołano Radę Główną, której funkcję przewodniczącego powierzono prof. mgr inż. Witoldowi Urbanowiczowi [wicedyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku], funkcję zastępcy objął kmdr Karol Zagrodzki, funkcję sekretarza generalnego powierzono magistrowi W. A. Drapelli. Członkami Rady zostali: Władysław Antoni Drapella, adiunkt Zakładu Historii Nauki PAN, mgr inż. Hieronim Janczewski sekretarz Rady Naukowej przy Ministrze Żeglugi i Gospodarki Morskiej, starszy mechanik okrętowy inż. Michał Kisielewski inspektor Chińsko-Polskiego Towarzystwa Maklerów Okrętowych, kmdr Stanisław Leszczyński, komendant Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, mgr Stanisław Ludwig pracownik naukowy Instytutu Morskiego, doc. dr Kazimierz Łomniewski Kierownik Katedry Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, mgr Adam Muszyński kierownik Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, mgr inż. Marian Rakowski, wykładowca Szkoły Morskiej w Gdyni, dr Przemysław Smolarek kustosz Działu Morskiego Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, kmdr Czesław Witczak kierownik Biura Historycznego Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, mgr Zygmunt Żukowski członek Komisji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku.
       Statut Polskiego Towarzystwa Nautologicznego został zaakceptowany przez administrację wojewódzką oraz Komisję Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk, która decyzją z dnia 11 marca 1958 r. objęła Towarzystwo opieką naukową i włączyła do podległych sobie stowarzyszeń. Tak oto przedstawiają się nasze niespełna 60. urodziny.


 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

       Zarząd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego składa się zgodnie ze Statutem z 9-13 członków. Z wolą XXIV Walnego Zjazdu wybrano 12 członków w tym zgodnie ze statutem Towarzystwa w jego składzie znajduje się redaktor Naczelny „Nautologii”, znalazł się w nim również Sekretarz Redakcji. Nowy zarząd ukonstytuował się w następujący sposób [i tak działał do 22.11.2016 r.]:

1. prof. zw. dr Daniel Duda – przewodniczący
2. prof. dr inż. Ryszard Wawruch – I wiceprzewodniczący
3. mgr Witold Kuczorski – wiceprzewodniczący
4. kmdr. por. mgr inż. Jarosław Apanowicz – sekretarz PTN
5. kpt. ż. w. mgr inż. Wiesław Piotrzkowski – skarbnik PTN
6. prof. Bolesław Hajduk.- Redaktor Naczelny „Nautologii” – członek zarządu
7. prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki – członek Zarządu
8. dr Ryszard Mielczarek – członek Zarządu [Sekretarz Redakcji „Nautologii”]
9. kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz – członek Zarządu,
10. prof. dr hab. Marek Grzybowski – członek Zarządu,
11. prof. dr bab. inż. Cezary Specht – członek Zarządu d. s konkursu – Nagroda Profesora Józefa Urbańskiego,
12. por. mar mgr inż. Małgorzata Pająk – członek Zarządu.

       Komisja rewizyjna działa w następującym składzie: kmdr por. dr Bartłomiej Pączek –przewodniczący, Jerzy Brodowski (wiceprzewodniczący), Anna Wypych-Namiotko, inż. Andrzej Stawski, prof. Zdzisław Kopacz, dr hab. inż. Tadeusz Stupak - członkowie komisji. Sąd koleżeński działa w składzie: prof. Aleksander Walczak(przewodniczący), prof. Adam Wolski (zastępca przewodniczącego), prof. Elżbieta Marszałek, dr hab. Ryszard Techman - członkowie.
Przed nowym zarządem P.T. N. wybranym na XXIV Walnym Zjeździe postawiono, w formie jednomyślnej uchwały, zadania:

1. Koordynowanie programu związanego z działalnością naukowa i edytorską Redakcji PTN – Nautologia,
2. Wspieranie inicjatyw badawczych i edytorskich - „Pracowni Historii” Akademii Morskiej w Gdyni - w rozwijaniu prac pamiętnikarskich i monograficznych w serii wydawniczej „ Księgi Floty Ojczystej”.
3. Otaczanie opieką i czynny współudział w pracach Zespołu „Encyklopedii Gdyni” kierowanego przez redaktor Małgorzatę Sokołowską.
4. Rozwijanie idei organizacji „Olimpiady Nautologicznej”, „Konkursu Młodzież na Morzu” oraz idei Ligi Morskiej i Rzecznej i innych przedsięwzięć w polskim szkolnictwie morskim, w celu popularyzacji tradycji i historii w programach edukacyjnych.
5. Rozwijanie działalności naukowej i edytorskiej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego poprzez zindywidualizowane i zespołowe programy badawcze członków PTN.
6. Dążenie do rozbudowy organizacyjnej i kadrowej składu członkowskiego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.
7. Rozwijanie działań publicystycznych celem upamiętnienia twórców polskiej gospodarki morskiej, zwłaszcza floty, portów, stoczni i szkolnictwa morskiego.
8. Podjęcie starań o budowę pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni.

       Towarzystwo ma swój lokal, w którym przeglądowi poddano hydraulikę, wymalowano drzwi, balkon z ogrodzeniem. Wymieniono komputer, drukarkę – co było darem członków PTN mgr Michała Szajna i mgr Jakuba Szajny. Internet służy do prezentacji naszego dorobku, informacji, kontaktu, za uruchomienie i działanie strony PTN słowa uznania należą się pani Małgorzacie Pająk [nagrodzona szablą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego] – członkowi zarządu. Z okazji awansu na stopień porucznika marynarki z dniem 1 sierpnia 2016r. składamy jej gratulacje.
Posiedzenia zarządu mają charakter systematyczny odbywają się w okresach miesięcznych, są protokołowane, zawsze jest quorum i ma to miejsce o godzinie 16.00 w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Ich tematyka regularnie przedstawiana jest w „Kronice” PTN - „Nautologii”, w chwili obecnej rolę redaktora kroniki czasowo pełni prof. D. Duda. Zarząd pracował w pełnym składzie, nastąpiła jedynie jedna zmiana, co wiązało się z chorobą. Na poszczególne posiedzenia zapraszano każdego, który pragnął uczestniczyć w posiedzeniu, były wypadki, że w posiedzeniu zarządu brali udział członkowie mieszkający w odległości nawet ponad 200 km od Gdyni.
       Plan posiedzeń jest opracowywany corocznie i podawany do wiadomości. Posiedzenia zarządu nie mają miejsca w miesiącach wakacyjnych. W okresie sprawozdawczym odbyto 40 protokołowanych posiedzeń zarządu, zachowując quorum. Ostatnie posiedzenie zarządu w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dniu 5 września 2016r. Zgodnie z ustaleniami wakacje Towarzystwo uważa za okres urlopowy, jednak jest to tylko teoria. Towarzystwo również w okresie wakacyjnym żyje, pełnione są dyżury we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-12.00, bywa, że pełnią je również członkowie zarządu.
       Grudniowe zebrania połączone są zawsze z łamaniem się opłatkiem. Staramy się w tym dniu być choćby w listowym (internetowym) kontakcie ze wszystkimi członkami Towarzystwa. Z pewnością udało się to nam w całym okresie sprawozdawczym. Właściwe tętno życia administracyjnego Towarzystwa zapewnia sekretariat, w którym funkcję kierownika ofiarnie pełni od wielu lat mgr Jolanta Bereżecka wspierana przez męża Piotra, kpt. ż. w., członka Towarzystwa, ale niestety tylko w krótkich dniach urlopowych. W bieżącym załatwianiu spraw pomaga członek zarządu PTN Jerzy Brodowski. Wyposażenie sekretariatu jest dobre. Corocznie prowadzona inwentaryzacja majątku Polskiego Towarzystwa Nautologicznego dokonywana jest skrupulatnie, a czynność tę w okresie sprawozdawczym sprawowali: mgr kontradmirał[rez] Henryk Pietraszkiewicz, mgr Jolanta Bereżecka i kpt. ż. w. Jerzy Sochacki, inż. Andrzej Stawski.

 

„Nautologia” - pismo Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

       Redaktorem Naczelnym „Nautologii” jest profesor Bolesław Hajduk, sekretarzem dr Ryszard Mielczarek, a kronikę do niedawna skrzętnie opracowywał dr Eligiusz Sitek. Niestety odszedł na zawsze, co jest wielką stratą. Podejmujemy wszelkie działania by zdobyć odpowiednią kandydaturę na wakujące miejsce.
       Skład Komitetu Kolegium Redakcyjnego jest właściwie dobrany, spełnia dobrze swe zadania, a zwiększenie punktów do czterech według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest najlepszą oceną. Koszt całkowity numeru 150/2013 wyniósł 12 200 złotych, a w roku 2014 „Nautologia” nr 151/2014 13.360.20 złotych a koszt jednostkowy38.00 zł., w roku 2015 nr „Nautologii” 152/2015 wyniósł 16 125 złotych a cena egzemplarza 46 złotych. W roku 2016 nr „Nautologii” 153/2016 wyniósł 15 125,95 złotych, koszt jednostkowy 46.07 złotych.
Coraz częściej pojawiają się głosy przejścia na pełne finansowe rozliczenie. Dzisiaj praktycznie każdy członek Towarzystwa otrzymuje egzemplarz bezpłatnie. Poddajemy ten problem pod dyskusję Szanownym Delegatom.
       Wokół „Nautologii”, jedynego w Polsce czasopisma naukowego poświęconego problematyce morskiej [„Nasze Morze” ogłosiło upadłość, ostatni numer nr 3(75) ukazał się w marcu 2012r.], skupiło się ponad 650 autorów, którzy na przestrzeni 55 lat wypełniali jego łamy. Byli to głównie pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny wiedzy morskiej, przedstawiciele nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, medycznych, pedagogicznych, technicznych, muzealnicy i inni. Autorami byli również praktycy, głównie kapitanowie żeglugi wielkiej, mechanicy okrętowi, inżynierowie budownictwa okrętowego, oficerowie Marynarki Wojennej, dziennikarze, nauczyciele i  działacze organizacji społecznych. W „Nautologii” zamieszczali swoje prace zarówno profesorowie jak i początkujący pracownicy naukowi. Pisali również autorzy z poza Polski.
       „Nautologia” to chyba jedyne polskie morskie pismo - dotychczas niezlikwidowane lub wykupione! Wszystkie koszty związane z jego wydawaniem rosną, włącznie z jej przesyłką.

„TRZYMAJMY SIĘ MORZA”

       „Nautologia” cieszy dobrą opinią, a szczególnie numer 151/2014 spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, między innymi Konsula Honorowego Islandii dr Stanisława Laskowskiego, profesor Anny M. Cienciały [Canada], pani Kantorowskiej [Londyn], innych.
Nautologię” staramy się „wodować”, nadajemy temu bardzo uroczysty charakter. Członkowie PTN aktywnie dokumentują zarówno historię jak i ważne wydarzenia związane z gospodarką morską.

Seria Wydawnicza Księgi Floty Ojczystej

publikacje14

       Seria Księgi Floty Ojczystej, której Polskie Towarzystwo Nautologiczne od wielu lat patronuje, a od początku prowadzone i kierowane przez niezmordowanego profesora Jana Kazimierza Sawickiego, przewodniczącego Komisji Historii Żeglugi PTN, członka Zarządu PTN, wydała łącznie 69 tomów, w latach sprawozdawczych 19 tomów jak poniżej:


1. Henryk Wojtkowiak, Pod Nordową Gwiazdą, Wiersze zebrane, z przedmową Henryka Spigarskiego, Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2013.
2. Daniel Duda, Zbigniew Urbany’i, „Lwów”. Pierwszy w sztafecie”, wyd. 2, Gdynia: Akademia Morska 2013. Finansowe poparcie Akademii Morskiej w Gdyni.
3. Bohdan Huras, Franciszek Necel, Kutry Wielkiej Wsi, z przedmową Mirosława Kuklika, Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Porta Mare 2013.
4. Krzysztof Gogol, Bohdan Huras, Polska Żegluga Morska. Album Floty 1951-2012, z przedmową Jerzego Drzemczewskiego, Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Porta Mare 2013.
5. Bohdan Piotr Kryspin, A pod stopami morze, z przedmową Jana Kazimierza Sawickiego, Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2013.
6. Jerzy Drzemczewski, Pożegnanie Atlantyku, Gdynia, Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Porta Mare 2013,
7. Ryszard Leszczyński, Ginące Frachtowce, t. IV, Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2014,
8. Aleksander Hubert Walczak, Z zaułka wspomnień o morzu i dla morza. Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2014,
9. Bruno Salcewicz, Gdzie są chłopcy z tamtych lat… Szczecin: Drukarnia ”Kadruk”, 2014,
10. Daniel Duda, Antoni Walerian Garnuszewski – dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie w latach 1920-1929. Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne-Komisja Historii Żeglugi,2014
11. Krystyna Obolewicz-Dąbrowska, Mayday…Mayday… Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo- Reklamowa Porta Mare, 2014,
12. Henryk Spigarski, Dziekani Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2014.
13. Leszek Franciszek Górecki, Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w świetle dokumentów (1977-2014). Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015.
14. Bohdan Huras, Marek Twardowski, Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958. Gdynia: Porta Mare Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa 2014.
15. Zbigniew Wincenty Sak, Z Lublina na oceany. Wydawnictwo „Kadruk”, Szczecin 2015
16. Bohdan Huras, Franciszek Necel, Rybacka Flota Władysławowa 1949-2015, Gdynia: Porta Mare Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa 2015.
17. Waldemar Danielewicz, Polskie Holowniki Morskie 1920- 2015, Gdynia: Porta Mare Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa 2015.
18. Jerzy Drzemczewski, m/s „Piłsudski” Gdynia: Porta Mare Pomorska Oficyna Wydawniczo- Reklamowa, 2015.
19. Leszek Górecki, Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014. Gdańsk 2015.

       Seria ma bardzo dobre recenzje.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni

       W łonie zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prężnie działa „Komisja Piłsudczykowska”, w której wielką rolę odgrywali dr Eligiusz Sitek i dr Jarosław Rusak. Działa nadal i podejmuje wiele zadań, a w pewnym okresie spełniała w Gdyni główną rolę organizatorską, np. przy składaniu kwiatów pod Tablicą Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni, z okazji rocznic niepodległościowych czy rocznic związanych z Marszałkiem.
     Na zjeździe z okazji 25.lecia powstania Związku Piłsudczyków RP, który odbył w Gdyni [aula Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej, dnia 13 września 2013r.] z referatem przygotowanym pod naukowym kierownictwem prof. Daniela Dudy pt. „Podchorążym 11 10 Pilsudski 03520131110
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej broniącym kresów Rzeczypospolitej w 1939 roku
”, wystąpił podchorąży inż. Ruciński. W styczniu 2013 roku na spotkaniu miejskim organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego” w Gdańsku i Polskie Towarzystwo Nautologiczne zebrani wysłuchali referatu pchor. Akademii Marynarki Wojennej Anety Kozłowskiej [członek PTN] na temat „Powstania Styczniowego w 1863 roku”. Ponadto referat pt. „Powstanie Styczniowe na Pomorzu” wygłosił Czesław Skonka, a referat „Próba powołania Marynarki Wojennej w Powstaniu Styczniowym” wygłosił Daniel Duda. Odczyt Anety Kozłowskiej został powtórzony na pokładzie ORP „Błyskawica” i zapoczątkował rocznicę obchodu wybuchu Powstania Styczniowego w ruchu Piłsudczykowskim w kraju.
       Polskie Towarzystwo Nautologiczne z „Komisją Piłsudczykowską”, dzięki którym w roku 1990 na Urzędzie Miasta Gdyni odsłonięto tablicę poświęconą Marszałkowi, czyniło starania o budowę pomnika w Gdyni, w pełni włączyło się w akcję propagandową i zbieranie środków na jego budowę poprzez:
- umieszczenie projektu pomnika J. Piłsudskiego na stronie tytułowej „Nautologii” nr 148/2011, co miało miejsce na 6 miesięcy przed terminem podjęcia uchwały Rady Miasta o budowie pomnika wraz z apelem i numerem konta budowy pomnika. Na zasilenie funduszu oddano 20 sztuk „Nautologii”,
       Na wsparcie funduszu budowy pomnika Marszałka przekazano również wydane drukiem pozycje:

- Daniel Duda „Józefa Piłsudskiego związki z morzem i Gdynią” w której umieszczono apel i konto budowy pomnika[cały nakład]przeznaczono na fundusz pomnika Marszałka.
- Daniel Duda, Zbigniew Urbany’ i „Lwów” pierwszy w sztafecie [cały nakład, wewnątrz apel i numer konta],
- Daniel Duda „Józef Poznański pierwszy dyrektor Urzędu Morskiego” [cały nakład, wewnątrz apel i numer konta],
- rozprowadzenie 30 sztuk kubków [wspólne pokrycie finansowe – Stanisław Śliwa, honorowy członek PTN, prezes Związku Piłsudczyków RP i Daniel Duda] z widokiem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- z funduszy Towarzystwa, jednomyślną decyzją zarządu PTN przekazano na rzecz budowy 400 złotych.

Ponadto:

- wystąpiono do szeregu instytucji, wyższych uczelni, towarzystw, przedsiębiorstw, szkół i osób prywatnych o wsparcie idei budowy pomnika,
- przeprowadzono akcję w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni imienia Karola Olgierda Borchardta, pod hasłem „Każdy uczeń na rzecz pomnika daje grosza” co przyniosło pełne cztery woreczki, podczas uroczyści odsłonięcia pomnika przekazano przewodniczącemu Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka dr Wojciechowi Szczurkowi, prezydentowi miasta Gdynia. Za tę akcję Szkoła otrzymała „Ryngraf Józefa Piłsudskiego”,
- wszyscy członkowie zarządu, a także wielu członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego wykupiło cegiełki.

       Dnia 10 listopada 2013 roku uroczyście odsłonięto Pomnik Marszałka, w miejscu wyznaczonym zgodnie z uchwałą Rady Miasta, a do aktu erekcyjnego [25 kwietnia 2013r.] włożono dwa medale Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.

 

Rozwój Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

Dniu 13 czerwca 2013 roku przyjęto nowych członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego:

 ppor. mar. mgr inż. Sandra Mieszkowska,
 ppor. mar. mgr inż. Katarzyna Pękacka,
 mgr Elżbieta Czaja,
 mgr Urszula Kozielska,
 komandor Janusz Marek Taber [Londyn],
 prof. dr hab. inż. Marek Szymoński,
 mgr Stanisław Śliwa.
 prof. dr hab. Dorota Pyć,
 prof. dr hab. Marek Herma
 inż. Andrzej Bernard Stawski,
 kpt. ż. w. inż. Mirosław Antkiewicz.

W dniu 10 marca 2014 roku przyjęto nowych członków PTN: inż. pchor. Maciej Jessa i pchor. Natalia Smolarz.
12 maja 2014 roku przyjęto w poczet członków PTN - prof. dr hab. Krzysztofa Ficoń, mgr Witolda Bogdańskiego [Islandia], mgr Tomasza Miegonia.
23 czerwca 2014 roku przyjęto w poczet członków PTN – Teresę Grabowską i Wiesława Grabowskiego.
15 września 2014 r. przyjęto w poczet członków PTN:

kontradmirała prof. dr hab. Antoniego F. Komorowskiego,
inż. Emilię Borys [studentka], dr Iwonę Pietkiewicz,
dr Tomasza Neubauer, mgr Tomasza Bieleckiego,
mgr Jacka Chojnackiego [doktorant],
studentkę Katarzynę Gajewską [od 23 września 2014 r. inżynier].

       W dniu 18 października 2014 r. przyjęto w poczet członków kmdr ppor. dr Krzysztofa Nowakowskiego. W roku 2015 w poczet członków PTN przyjęto: dr Katarzynę Skrzeszewską, dr Joannę Kizielewicz, inż. Joannę Renachowską, kpt. mar. dr inż. Krzysztofa Jaskólskiego, mgr iż. Beatę Sobkowicz. Łącznie w okresie sprawozdawczym przyjęto 24 nowych członków, w tym 5 profesorów i wielu młodych rozpoczynających swoją karierę. Dobrze to świadczy o Towarzystwie. Obecnie stanowimy dużą rodzinę, jest nas około 246 osób. Dla porównania podam, że gdy rozpoczynałem swoje przygody z Polskim Towarzystwem Nautologicznym było nas wówczas 125.
       W okresie ostatniej kadencji odeszli z naszych szeregów: Honorowi Członkowie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego: prof. zw. dr hab. Zygmunt Sójka, dr Jarosław Rusak, dr Eligiusz Sitek, mgr Jerzy Wojtysko, członkowie mgr Andrzej Sitek, dr Krzysztof Zawalski, prof. dr hab. Wiesław Blady, dr Tadeusz Białas oraz wielcy współpracownicy: Profesor Andrzej Zbierski [Honorowy Członek PTN-21.XI.1998r.], kpt. ż. w. prof. dr Władysław Rymarz, prof. zw. dr Witold Andruszkiewicz, prof. zw. dr inż. Jan K. Włodarski, starszy mechanik okrętowy inż. Jan Rackman, kpt. ż. w. Józef Joszczuk, żołnierz Batalionów Chłopskich, odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych, wieloletni dowódca największych statków Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, jeden z pierwszych polskich absolwentów kursu dowodzenia dużymi statkami w Ośrodku Manewrowym w Greenoble, redaktor Henryk Mąka, był zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Morskiego”, współredagował „Morze”, był redaktorem w tygodniku „Obserwator Morski”, autor około 70 książek morskich. Długoletni prezes Klubu Marynistów i Klubu Morskich Publicystów Morskich. Proszę o uczczenie ich pamięci!


Informacja o pracy zarządu

       Przeprowadzane są takie akcje jak uroczyste położenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Conrada Korzeniowskiego, Towarzystwo jest instytucją wiodącą organizującą tę uroczystość od ponad 20 lat. Informacja o uroczystości podawana jest w Internecie i zawsze w formie anonsu w gdyńskim „Ratuszu” co mobilizuje wielu gdynian i wczasowiczów do wzięcia udziału w uroczystościach. Uroczystość ta jest corocznie obchodzona zawsze o godzinie 12.00 w dniu 3 sierpnia. Szczególnie uroczysty charakter miała ta uroczystość w roku 2014, bowiem minęła wówczas 90 rocznica śmierci Józefa Konrada Korzeniowskiego. Pomysłodawca budowy pomnika - redaktor Tadeusz Jabłoński [Honorowy Członek PTN] - dzieli się wspomnieniami, czasami cytuje wiersze o Konradzie czy też urywki swoich książek poświęconych J. K. Korzeniowskiemu. W uroczystościach bierze udział wielu przedstawicieli: tradycyjnie wiceprezydenci miasta Gdyni mgr Ewa Łowkiel, mgr Katarzyna Gruszeczka-Spychała, mgr Bartosz Bartoszewicz, Urząd Morski w Gdyni – jego dyrektor kpt. ż. w. Andrzej Królikowski i dyrektor kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, Biblioteka Miejska w Gdyni, przedstawiciele Wydziału Kultury Miasta Gdynia, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, delegacja fregaty – muzeum „Dar Pomorza”, Liga Morska i Rzeczna - Zarząd Główny [zawsze kilkuosobowa delegacja], Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenie Starszych Mechaników Okrętowych, Związek Piłsudczyków RP Oddział Pomorski w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni [z grupą studentów mundurach], Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza” z prezesem kpt. ż. w. Stefanem Krellą na czele, Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Morskiego w Gdyni z prezesem Jerzym Brodowskim, inni. W tym czasie wrak „Otago” odwiedzany jest przez dr Joannę i dr Andrzeja Snarskich – członków PTN.
       W dniu 3 sierpnia 2016 r. przy pomniku J. K. Korzeniowskiego przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Daniel Duda powiedział:

Szanowni Państwo,
Tradycyjnie zebraliśmy się pod pięknym pomnikiem Józefa Konrada Korzeniowskiego w Gdyni odsłoniętym w dniu 19 czerwca 1976 roku. Projekt Zdzisława Kosedy i Wawrzyńca Sampa – wnioskodawca obecny Tadeusz Jabłoński, członek i honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. W 1974 podczas „Operacji Żagiel-74” skromnie bez rozgłosu położono kamień węgielny pod pomnik tego pisarza i publicysty angielskiego polskiego pochodzenia, szlachcica herbu Nałęcz, urodzonego 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie, a zmarłego 3 sierpnia 1924 roku w Bishopsbourne w Anglii.
Spotykamy się tu w Gdyni corocznie, a równocześnie w chwili obecnej nad grobem w Bishobourne są dwie delegacje – członkowie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego [jedna z panią mgr Marianna Kajut na czele, druga z panem Januszem Markiem Tober, prezesem Jacht Klubu Polskiego w Wielkiej Brytanii], które uroczyście złożą kwiaty.
Także dzisiaj państwo doktorostwo Joanna i Andrzej Snarscy członkowie Towarzystwa [z wybrzeża] z pewnością będą w Otago Bay i odwiedzą miejsce gdzie leżą resztki „Otago” – jedynego niewielkiego statku [wielkości „Fryderyka Chopina], którym w latach 1888-1889 dowodził J. Konrad Korzeniowski.

       Odsłonięto pomnik Józefa Conrada Korzeniowskiego w Wołogdzie [gdzie w latach 1862- 1865] mieszkał Konrad wraz z rodzicami zesłańcami] w dniu 28 kwietnia 2013 r. i otwarto skromne muzeum w miejscowej bibliotece, co miało miejsce na skutek usilnych zabiegów mieszkających tam Polaków i co sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 15 czerwca 2016r. pomnik zniknął – podobno przeszkadzał w prowadzeniu prac remontowo - kanalizacyjnych. Ale nikt tam nie widział żadnych prac. To nie jest zwykły przypadek, ten fakt jest godny potępienia.
Corocznie w miesiącach wakacyjnych włączamy się do akcji uczczenia Wiktorii Warszawskiej w 1920 roku, Święta Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa i innych.

       W dnia 14 – 15 sierpnia 2014 roku składane są kwiaty w „Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie”, w Gdyni, w Gdańsku-Wrzeszczu, Pucku. Dotychczas między innymi dzięki zabiegom Polskiego Towarzystwa Nautologicznego - UHONOROWANO – „GWIAZDĄ” w „Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza” w Rewie:
ROK – 2012
Józef Poznański – Pierwszy dyrektor Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie/Gdynia - wniosek PTN.
ROK – 2013
Prof. dr Bolesław Kasprowicz, doktor honoris causa, wieloletni przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Honorowy Przewodniczący PTN - wniosek PTN.
ROK – 2014
Kontradmirał Adam Mohuczy, dowódca Marynarki Wojennej, dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni - wniosek PTN
Kpt. ż. w. Kazimierz Jurkiewicz – legendarny komendant s.v „Dar Pomorza” Wniosek – Akademia Morska w Gdyni. Poparcie wniosku – PTN.
ROK – 2015
Augustyn Krauze, pierwszy burmistrz Miasta Gdynia - wniosek PTN.
Prof. Andrzej Ropelewski, długoletni dyrektor Morskie go Urzędu Rybackiego w Gdyni. Wniosek – MIR. Poparcie wniosku – PTN.
Szyper Jakub Myślisz, szyper „Gwiazdy Morza” w dniu 11 lutego 1920 r. pod polska bandera w generałem Hallerem na pokładzie odbył pierwszy morski rejs po odzyskaniu niepodległości. Wniosek – Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa. Poparcie wniosku - PTN.
ROK – 2016
Kpt. ż. w. Zygmunt Deyczakowski, absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie, wojenny dowódca statków s. s „Poznań”, m. s ”Chrobry” i m. s „Batory” - wniosek PTN.
Docent Ildefons Piotrowski, dziekan Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wniosek – Akademia Morska w Gdyni. Poparcie wniosku PTN.

 

UHONOROWANIE TABLICĄ
ROK – 2012
Ostatnie marynarskie boje na Polesiu – wspólnie z Stowarzyszeniem Piłsudczyków RP pobranie ziemi z pół bitewnych.
Bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia, ziemia pobrana z miejsca urodzin.
ROK – 2013
Tablica Katyńska – w hołdzie bestialsko zmordowanym wiosną 1940 roku przez NKWD oficerom, policjantom i urzędnikom państwowym w Katyniu, Charkowie i Miednoje
ROK – 2014
Ryszard Kaczorowski, prezydent na uchodźctwie, wniosek – Polskie Towarzystwo Nautologiczne
Postument szkunera szkolnego, harcerskiego, s.v „Zew Morza” – wniosek Polskie Towarzystwo Nautologiczne.

       Corocznie czynnie uczestniczymy w obchodach uroczystości „Zaślubin Polski z morzem” w Pucku w dniu 10 lutego, tak tez i było w 2014 r. Szkoda, że wysiłek organizacyjny spoczywa głównie na mieście Pucku i Lidze Morskiej i Rzecznej. Z tej okazji wspólnie z Ligą Morską i Rzeczną uhonorowaliśmy specjalnymi dyplomami szereg placówek, z którymi współpracujemy.

 

 

Konkurs o Nagrodę Naukową im. Profesora Józefa Urbańskiego

       Dnia 23 września 2011 roku Zarząd PTN ustanowił nagrodę w dziedzinie nawigacji imienia komandora profesora Józefa Urbańskiego, równocześnie powierzył pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji kmdr dr hab. inż. Cezaremu Specht, prof. AMW. Pełny skład komisji i regulamin przyjęto uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w dniu 16 kwietnia 2012r. Ustanowienie Nagrody Naukowej im. Profesora Józefa URBAŃSKIEGO jest uznaniem Jego wybitnego wkładu naukowego w dziedzinę nawigacji. Celem konkursu jest promowanie indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć młodych naukowców z zakresu nawigacji: morskiej, powietrznej i lądowej. Nagroda będzie przyznawana raz w roku. Zgłoszeniu do konkursu podlegają: prace dyplomowe, artykuły opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, referaty wygłoszone i opublikowane w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych oraz opracowania zespołowe.
Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokonuje kapituła konkursowa, w skład której wchodzą:

dr hab. inż. Elżbieta URBAŃSKA-GALEWSKA, prof. Pol. Gdańskiej
kmdr dr hab. inż. Cezary SPECHT, prof. AMW- przewodniczący kapituły
dr inż. kpt ż.w. Ryszard WAWRUCH, prof. AM w Gdyni
dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam WEINTRIT, prof.AM w Gdyni
dr hab. kpt. ż.w. Adam WOLSKI, prof. A M w Szczecinie

Nagrody imienia profesora Józefa Urbańskiego przyznano:

ROK - 2012
Ppor. mar. mgr inż. Patrycja Jurdzińska – Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego praca magisterska pt. „Żegluga w Cieśninie Gibraltarskiej”. P. Jurdzińska odbywała praktykę oraz semestr nauki w Hiszpańskiej Akademii Marynarki Wojennej. Promotor –prof. zw. dr Daniel Duda
ROK – 2013
Mgr inż. Katarzyna Wolska - Akademia Morska Gdynia, Wydział Elektryczny – praca dyplomowa magisterska pt. „Analiza metod sztucznej inteligencji w zastosowaniach do transportu morskiego”. Promotor pracy – prof. zw. dr hab. inż. Józef Lisowski.

Wyróżniono prace [w oparciu o par.5 pkt.3 Regulaminu] :
- Dr. inż. Krzysztof Jaskólski – Akademia Marynarki Wojennej- Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, za badania nad wiarygodnością informacji dynamicznej przekazywanej za pośrednictwem systemu automatycznej identyfikacji (statku) – AIS. Promotor prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Felski
- bosm. pchor. mgr inż. Aneta Kozłowska za pracę dyplomową magisterską pt. „Inspekcje statków obcych bander przez Port State Control”. Promotor prof.zw. dr Daniel Duda
ROK – 2014 komisja nie zakwalifikowała prac do konkursu
ROK – 2015
Inż. Joanna Renachowska – Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacyjny – praca dyplomowa inżynierska pt. „Projekt infrastruktury nawigacyjnej, batymetrycznej i określanie pozycji obserwowanej na podejściu do portu Puck”. Promotor pracy – prof. dr Zdzisław Kopacz.

       Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali wiele cennych książek i publikacji: rektora - komendanta Akademii Marynarki Wojennej kontradmirała dr inż. Czesława Dyrcza, przewodniczącego Kapituły nagrody imieniem prof. J. Urbańskiego prof. dr hab. inż. Cezarego Specht, prezydenta Polskiego Forum Nawigacyjnego - profesora dr hab. inż. Andrzeja Felskiego, prezesa PTN prof. zw. dr kpt. ż. w. Daniela Dudy. Kpt. ż. w. prof. dr hab. inż. Adama Weintritta, innych. Konkurs 2013 roku został wysoko oceniony, za co podziękowano Kapitule i poproszono o szukanie dróg celem jego poszerzenia.
       Podjęto działania by akty wręczenia nagród odbywały się w sposób uroczysty i tak wręczano je podczas posiedzeń Rad Wydziałów poszczególnych uczelni, jubileuszu profesora Zdzisława Kopacza, czy na statku – muzeum „Dar Pomorza”.
Dnia 18-19 marca corocznie w imieniny prof. Józefa Urbańskiego zarząd PTN składa kwiaty na „Gwieździe” – profesora w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

 

Honorowi Członkowie – Polskiego Towarzystwa Nautologicznego [lata 2012-2016]

20 października 2012 roku [XXIV Walne Zebranie] przyznano godność i tytuł Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego:

Admirał Floty Tomasz Mathea, Dowódca Marynarki Wojennej RP,
Marian Edmund Ząbek, Prezes Związku Piłsudczyków RP,
Henryk Śniegocki, profesor,kapitan żeglugi wielkiej,

18 października 2014 r. [XXV Walne Zebranie]:

Mgr kpt. ż. w. Leszek Górecki, długoletni prezes Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej,
dr Danuta Dettlaff i dr Jan Dettlaff,
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Akademia Morska Szczecin.

       Po wielu dyskusjach przedkładamy XXVI Walnemu Zebraniu w oparciu o wniosek zarządu PTN [jednomyślna decyzja] z dnia 11 stycznia 2016 roku o nadanie tytułu i godności Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Nautologicznego osobom za długoletni wkład w rozwój Polski Morskiej oraz za współpracę z Towarzystwem Nautologicznym w dziedzinie morskiego wychowania młodego pokolenia, utrwalanie tradycji morskich i badań naukowych; proponujemy i prosimy Szanowne Panie i Panów o akceptację naszych propozycji jak poniżej:

kmdr prof. dr hab. Tomaszowi Szubrycht [biogram patrz „Nautologia” nr 151/2014 s.91],
kmdr [rez.] dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW [biogram patrz „Nautologia” nr 153/2016],
mgr inż. Ryszard Leszczyński, [starszy oficer mechanik, członek Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich, honorowy kapitan żeglug wielkiej, marynista i autor 7 książek morskich poświęconych katastrofom morskim, publikacje historyczne w periodykach 10, publikacje popularno-naukowe 50].

 

Współpraca z instytycjami i stowarzyszeniami

Współpraca z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, Ligą Morską i Rzeczną, Związkiem Piłsudczyków RP, Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszeniem Starszych Mechaników Okrętowych, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Pomorski, Towarzystwem Upiększania Miasta Pucka, Towarzystwem Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Towarzystwem Przyjaciół „Daru Pomorza”.

INSTYTUCJE

       Współpraca z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami, placówkami szkolnymi różnych szczebli układa się dobrze i są tego dobre wyniki. Na szczególne podkreślenia w okresie sprawozdawczym zasługuje współpraca PTN z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, sięga bowiem ona okresu początku powstania obu tych Instytucji, a godzi się dodać, że wielu członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego było założycielami tego muzeum a współpraca jest niezwykle owocna, a członkowie PTN czują jakby by byli pracownikami tej wielkiej muzealnej morskiej Instytucji. Wyrazem tej współpracy jest wspólne organizowanie obchodu rocznic [100-rocznicy budowy „Dar Pomorza”, 80-rocznicy Pod Polską Banderą, wodowanie „Nautologii na „Darze Pomorza” obchodu rocznicy powołania Narodowego Muzeum Morskiego – wzbogacanie zasobów NMM i „Daru Pomorza” odznaczenie „Daru Pomorza” Honorowym Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP i Orderem Honorowym Związku Piłsudczyków RP. Odznaczenie „Daru Pomorza” przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Pomorski – Medalem XXV-lecia [1989-2014] Związku. Przekazanie pamiątek po kpt. ż. w. Władysławie Grabowskim, starszym mechaniku okrętowym „Daru Pomorza” inż. Brunonie Schmidt, por. dr Kazimierzu Lorochu, por. żeglugi wielkiej Bolesławie Pogorzelskim, i inne.
       Polskie Towarzystwo Nautologiczne to Instytucja, która, posiada Komisję Piłsudczykowską, która nieustannie zajmuje się osobą Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Honorowego Obywatela Miasta Gdyni, i która ściśle współpracuje ze Związkiem Piłsudczyków RP, wypada wymienić choćby tylko wspólne dokonania w okresie sprawozdawczym:

  • pobranie ziemi z pół bitewnych żołnierzy generała Franciszka Kleeberga, złożenie jej w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, wmurowanie Tablicy
  • przygotowanie i wmurowanie kolejnej Tablicy poświęconej Prezydentowi RP na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu,
  • wmurowanie Tablicy błogosławionemu ks. kmdr ppor. Władysławowi Miegoniowi,
  • wymiana i montaż nowej Tablicy na cmentarzu w Helenowie – z uzupełnionymi nazwiskami i stopniami żołnierskimi poległych marynarzy w ostatniej bitwie w dniu 5 października 1939 r. pod Helenowem,
  • wspólne przygotowanie o odsłonięcie Tablicy poświęconej – Polskiej Marynarce Handlowej i jej udziału w wojnie na morzu w latach 1939-1945 w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza.

       Słowa podziękowania należą się Lidze Morskiej i Rzecznej kierowanej przez kpt. ż. w. dr inż. Andrzeja Królikowskiego, przede wszystkim za udział w corocznej celebrze z okazji „Święta Morza”, wspólne organizowanie obchodu kolejnej męczeńskiej rocznicy śmierci generała Mariusza Zaruskiego, za doprowadzenie do. odsłonięcia Tablicy w gmachu Urzędu Morskiego w Gdyni – poświęconej upamiętnienia dokonań naszych marynarzy i rybaków na morzach i oceanach w czasie drugiej wojnie światowej.

       Od prawie 25 lat nasze Towarzystwo współpracuje z Towarzystwem Upiększania Miasta Pucka. Skupiamy się głównie na:

  • uświetnieniu dorocznych obchodów „Zaślubin Polski z Morzem” w Pucku w 1920 roku dokonanych przez generała broni Józefa Hallera,
  • udziale w pracach Puckiego Salonu Artystycznego, gdzie prezentowane są prace z zakresu wielu wystawców z wybrzeża i kraju [głównie turystów] z tematyki morskiej,
  • prowadzeniu młodzieżowego konkursu z zakresu „Zaślubin Polski z Morzem” – o „Ryngraf Błogosławionego ks. Komandora ppor. Władysława Miegonia” z główną [wspólną nagrodą – Prezesa TUMP i Prezesa PTN].

       Towarzystwo nasze wkrótce osiągnie 60 lat. W ciągu tego długiego okresu, mimo przecież licznych trudności i uwarunkowań, braków, zadania statutowe wypełnialiśmy mając na uwadze dobro szeroko rozumianej gospodarki morskiej, Towarzystwa i wszystkich jej członków i sympatyków. Wszystkim Członkom Towarzystwa należą się słowa uznania.
Wyrażam przekonanie, że kolejne lata będą okresem rozwoju Towarzystwa, a poszczególnym jej członkom przynosić będą zadowolenie i satysfakcję z udziału w dziele dokumentowania osiągnięć Polaków w gospodarce morskiej
       Tradycyjnie kolejne XXVII Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego odbędzie się w dniu 20 października 2018 roku początek o godzinie 11.00 w auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, aleja Jana Pawła II 3.

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący

Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

kpt. ż.w. prof. zw. dr Daniel Duda