user_mobilelogo

Nautologię 2016 można nabyć w siedzibie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Kontakt.

Nautologie 2009-2015 dostępne są w wersji elektronicznej → NautologiaPobierz

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI

List gratulacyjny prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Daniela Dudy na Jubileusz 55-lecia Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
DANIEL DUDA, Działalność Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w okresie od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 roku

ARTYKUŁY
CZESŁAW DYRCZ, Żegluga w Arktyce
WŁADYSŁAW GOLIŃSKI, Port w Ustce w ciągu dziejów (od xii do xix wieku)
IWONA PIETKIEWICZ, ANTONI F. KOMOROWSKI, ADAM SZULCZEWSKI, Bezpieczeństwo morskie: bałtycki system ratownictwa morskiego Rosji w xix wieku
JORDAN SIEMIANOWSKI, Zarys działalności „Bergtrans” Towarzystwo Żeglugowe Spółka z o.o. w Gdańsku i Gdyni w latach 1937–1939
KRZYSZTOF CHALIMONIUK, Emigracja z Czechosłowacji przez Gdynię w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku

MATERIAŁY
IWONA PIETKIEWICZ, ADAM SZULCZEWSKI, ANTONI F. KOMOROWSKI, Znaczenie stacji ratownictwa brzegowego dla bezpieczeństwa żeglugi na Południowym Bałtyku
JAN TYMIŃSKI, Wypadki w porcie gdyńskim z 1937 roku w świetle zachowanych archiwaliów Kapitanatu Portu
DANIEL DUDA, S.s. „Poznań” wyrywa się z bałtyckiego potrzasku
ANDRZEJ GROTH, W rocznicę otwarcia „Pokoju Żeromskiego” w Rozewiu
RYSZARD TOCZEK, Refleksje o polityce morskiej
DANIEL DUDA, Jan Stępień (1906–1984), starszy mechanik okrętowy, wykładowca w Państwowej Szkole Morskiej w Southampton, bohater atlantyckich konwojów w czasie II wojny światowej
Daniel Duda, Kpt. ż. w. Zygmunt Anzelm Antoni Deyczakowski (1905–1979), bohater epopei ucieczki z Bałtyku w 1939 roku statku s.s. „Poznań”, wojenny dowódca transportowców m.s. „Chrobry” i m.s. „Batory”
Daniel Duda, Kpt. ż.w. doc. inż. Bohdan Borowski (1930–2016), w latach 1972–1978 dziekan Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
DANIEL DUDA, Tym, którzy na morzach świata oddali życie za Polskę w wojnie 1939–1945
DANIEL DUDA, Jubileusz Profesora Zdzisława Kopacza, połączony z finałem konkursu o nagrodę z nawigacji imienia profesora Józefa Urbańskiego
IRENEUSZ BIENIECKI, Konferencja naukowa o drugiej wojnie światowej i jej konsekwencjach nominacje i osiągnięcia w nauce
DANIEL DUDA, Kmdr por. dr inż. Mariusz Wąż, kierownik Zakładu Hydrografii Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW doktorem habilitowanym
DANIEL DUDA, Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nadała kmdr. por. dr. inż. Andrzejowi Żakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
DANIEL DUDA, Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej nadała kmdr por. dr. inż. Krzysztofowi Nausowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

RECENZJE
JAN TYMIŃSKI, WITOLD WOJCIECHOWSKI, Pamiętnik z wojny na morzu 1939–1943
JAN TYMIŃSKI, MARIUSZ BOROWIAK, Słownik biograficzny wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza
JOANNA ASHBOURN, Polska morska prof. Bolesława Kasprowicza – pasja, praca i umiłowanie, pod red. Romana Kolickiego
WALDEMAR PARUS, IRENEUSZ BIENIECKI, Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965–1991
BOLESŁAW HAJDUK, JANUSZ CZECHOWSKI, Polityczna i gospodarcza aktywność II Rzeczypospolitej w regionie Morza Bałtyckiego. Problemy bezpieczeństwa morskiego
BOLESŁAW HAJDUK, Raporty sytuacyjne Starosty Grodzkiego i Komisariatu Rządu w Gdyni; życie polityczne, społeczne i mniejszości narodowych w Gdyni; ruch wywrotowy i stan bezpieczeństwa publicznego luty 1929–grudzień 1931


LISTY DO REDAKCJI
TOMASZ NEUBAUER, ANTONI F. KOMOROWSKI, Skąd projekt tego kutra torpedowego w Polsce?